X là hợp chất hữu cơ chứa C, H, N ; trong đó nitơ chiếm 15,054% về khối lượng. X tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl. Công thức của X là :

A.

C6H5–NH2

B.

CH3–C6H4–NH2

C.

C6H5–CH2–NH2

D.

C2H5–C6H4–NH2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:HD

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...