X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23):  

A.

CH3COOC2H5.        

B.

HCOOCH(CH3)2.

C.

C2H5COOCH3

D.

HCOOCH2CH2CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Phân tích: X là este no, đơn chức có tỉ khối đối với CH4 là 5,5 nên MX = 88.

Gọi công thức của este X là RCOOR1.

Ta có: R + 44 + R1 = 88 → R + R1 = 44

Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH dư thu được 2,05g muối.

nmuốiimg1 Mmuốiimg2

 img3 

Vậy công thức cấu tạo thu gọn của X: CH3COOC2H5.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.