X, Y, Z là 3 peptit mạch hở. Thủy phân 1 mol X thu được a mol alanine và a mol valin. Thủy phân 1 mol Y thu được b mol alanine và a mol valin. Thủy phân 1 mol Z thu được a mol alanine và b mol valin. Đốt m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z có tỉ lệ số mol X:Y:Z =1:2:3 cần 17,52576 lít O2 (đktc) thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 35,9232 gam. Đốt 0,02 mol Y rồi hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 0,1a mol Na2CO3 và 0,1b mol NaOH thu được dung dịch chứa m1 gam chất tan. Tổng m+m1 gần với giá trị  

A.

A. 92,0

B.

B. 92,5

C.

C. 93,0

D.

D. 93,5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

  C2H3NO + 2,25O2 → 2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2

  CH2 + 1,5O2 → CO2 + H2O

img2

  img3 

img4

  img5 

Đốt 0,02 mol Y được:

img6 

0,192 mol CO2 +   img7  img8

 

img9

 

img10

Vậy đáp án đúng là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.