X, Y, Z, T là một trong những chất sau: C2H5OH, C6H5NH2 (anilin), HCOOCH3, HCOOH. Cho bảng số liệu sau Nhận định đúng là             

A.

A. X là quỳ tím hóa hóa xanh

B.

B. Z không tham gia phản ứng tráng gương.        

C.

C. Y tác dụng với NaHCO3 sinh ra khí

D.

D. T được điều chế từ glucozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A. Sai, X là C6H5NH2 không làm quỳ tím bị đổi màu.        

B. Sai, Z là HCOOH tham gia phản ứng tráng gương.        

C. Sai, Y là HCOOCH3 không tác dụng với NaHCO3.        

D. Đúng, T là C2H5OH được điều chế bằng phản ứng lên men glucozơ:

img1    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...