Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.

12,30.

B.

10,20.

C.

8,20.

D.

14,80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  img2   

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.