Xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH thu được C3H5(OH)3 và:  

A.

A: C17H31COONa

B.

B: C17H35COONa

C.

C: C15H31COONa

D.

D: C17H33COONa  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.