Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng Δ1:7x+2y1=0Δ2:x=4+ty=15t.

A. Trùng nhau.
B. Song song.
C. Vuông góc với nhau.
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Δ1:7x+2y1=0n1=7;2Δ2:x=4+ty=15tu2=1;5n2=5;175=21n1n2=0Δ1,Δ2 cắt nhau nhưng không vuông góc.
Chọn D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.