Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan  

A.

A. 25 gam

B.

B. 33 gam

C.

C. 22 gam

D.

D. 30 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CHCOOCH3 + KOH -> CH2=CHCOOK + CH3OH

=> Sau phản ứng chất rắn gồm 0,2 mol CH2=CHCOOK => m = 22g    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.