Xếp img1 quyển sách tham khảo khác nhau gồm: img2 quyển sách Văn, img3 quyển sách tiếng Anh và img4 quyển sách Toán (trong đó có hai quyển Toán T1 và Toán T2) thành một hàng ngang trên giá sách. Tính xác suất để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán, đồng thời hai quyển Toán T1 và Toán T2 luôn được xếp cạnh nhau.

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chọn A  Số cách xếp img1 quyển sách tham khảo thành một hàng ngang trên giá sách là: img2. Ta ghép hai quyển Toán T1 và Toán T2 thành một quyển Toán đặc biệt. Bây giờ ta đếm số cách xếp sách để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán, đồng thời hai quyển Toán T1 và Toán T2 luôn được xếp cạnh nhau. Ta xếp img3 quyển sách Văn và img4 quyển sách Toán trước (trong đó có quyển sách Toán đặc biệt). +) Quyển sách Văn được xếp đầu hàng và các quyển sách Toán xếp như sau: V.T.T.T.T.T, khi đó có img5 cách xếp img6 quyển sách tiếng Anh ở để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán. Trường hợp này có img7 cách xếp sách thỏa mãn yêu cầu. +) Quyển sách Văn được xếp cuối hàng và các quyển sách Toán xếp như sau: T.T.T.T.T.V, tương tự như trên ta có img8 cách xếp sách thỏa mãn yêu cầu. +) Quyển sách Văn được không xếp đầu hàng và các quyển sách Toán xếp như sau: T.V.T.T.T.T, T.T.V.T.T.T, T. T.T.V.T.T, T. T.T.T.V.T, khi đó mỗi khả năng ta có img9 cách xếp img10 quyển sách tiếng Anh ở để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán. Trường hợp này có img11 cách xếp sách thỏa mãn yêu cầu. Bởi vậy, số khả năng xếp sách thỏa mãn yêu cầu là: img12. Xác suất cần tìm là: img13.   Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...