Xét 3 tế bào sinh dục trong một cá thể ruối giấm đực có kiểu gen AB/ab De/dE. Gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM. Ba tế bào trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối đa có thể là:

A.

6

B.

12

C.

4

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lời giải: Đáp án B Ruồi giấm đực không xảy ra hoán vị gen có thể có kiểu gen AB/ab De/dE=> 2 x 2 = 4 giao tử  1 tế bào giảm phân cho ra 2 loại tinh trùng khác nhau 3 tế bào giảm phân cho ra 3 x 2 = 6 loại tế bào. Thực tế cơ thể tạo ra tối đa 4 giao tử nên số loại giao tử tối đa là 4 Đáp án C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.