Xét 4 cá thể người trong một phả hệ khi nghiên cứu sự di truyền bệnh M, do một gen quy định:

Kết luận nào sau đây không đúng?

A.

Bệnh M chắc chắn do gen trên NST thường.

B.

Bệnh M chắc chắn do gen trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y.

C.

Bệnh M do gen lặn quy định.

D.

Bệnh M chắc chắn do gen trên NST thường và NST giới tính X và không có alen trên NST Y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bệnh M chắc chắn do gen trên NST thường và NST giới tính X và không có alen trên NST Y.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.