** Xét cá thể có kiểu gen , quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A, a với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%.

Kiểu giao tử mang gen AB DE chiếm tỉ lệ nào?

A.

.

B.

8%.

C.

3%.

D.

4%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3%.

Kiểu giao tử AB DE chiếm tỉ lệ: 10% . 30% = 3%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...