Xét một phép thử có không gian mẫu img1 và A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là sai?           

A.

A: img1khi và chỉ khi A là chắc chắn

B.

B: img1

C.

C: Xác suất của biến cố A là số img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các phát biểu B, C và D là đúng; phát biểu A là sai

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.