Xét phép lai AaBBDdeeGgHh x AaBbddEeGgHH. Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến. Trong những kiểu gen sau của đời con, kiểu gen nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?  

A.

2 dị hợp, 4 đồng hợp

B.

4 dị hợp, 2 đồng hợp

C.

1 dị hợp, 5 đồng hợp

D.

3 dị hợp, 3 đồng hợp

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Aa × Aa cho dị hợp (Aa) = 0,5, đồng hợp (AA + aa) = 0,5  
BB × Bb cho dị hợp (Bb) = 0,5, đồng hợp (bb) = 0,5 
Tương tự, ở tất cả các phép lai của các cặp gen đều cho tỉ lệ là dị hợp = 0,5, đồng hợp = 0,5 
Vậy kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là kiểu gen gồm nhiều loại nhất và là 3 dị hợp, 3 đồng hợp: C36

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.