Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi

A.

Tăng 2 lần.

B.

Vẫn không đổi.

C.

Giảm 2 lần.

D.

Giảm 4 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hằng số điện môi của một môi trường nhất định luôn là một hằng số. Như vậy, việc tăng lực điện có thể do hai điện tích được đặt gần nhau hơn.

Chọn đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.