Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi F là độ lớn lực tương tác điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng K. Khi độ lớn lực tương tác điện giữa êlectron và hạt nhân là img1 thì êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào?         

A.

A: Quỹ đạo dừng L

B.

B: Quỹ đạo dừng M

C.

C: Quỹ đạo dừng N

D.

D: Quỹ đạo dừng O

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lực điện + trên quỹ đạo K :img1          + khi lực điện là img2  Tương ứng với quỹ đạo L

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.