Xung đột Đông - Tây trong những năm sau chiến tranh có nguồn gốc từ sự đối lập trên lĩnh vực gì?

A.

Lịch sử và truyền thống văn hóa.

B.

Màu da và chủng tộc.

C.

Mục tiêu và chiến lược phát triển.

D.

Kinh tế và văn hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mục tiêu và chiến lược phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.