Ý nào dưới đây không phản ánh đúng tính chất của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga?

A.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

B.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

C.

Cách mạng vô sản.

D.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.