Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì ?

A.

Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của  chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, rửa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỷ

B.

Mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Viêt Nam: cả nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hộ

C.

Ghi dấu chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta

D.

Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Viêt Nam: cả nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hộ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...