Yếu tố nào góp phần cho ngành đường sắt nước ta tương đối phát triển?

A.

Nhờ cải tiến phương thức quản lí.

B.

Đổi mới và sửa chữa toa xe.

C.

Lao động kĩ thuật trong ngành tăng.

D.

Nhờ cải tiến phương thức quản lí và đổi mới và sửa chữa toa xe hoặc lao động kĩ thuật trong ngành tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhờ cải tiến phương thức quản lí và đổi mới và sửa chữa toa xe hoặc lao động kĩ thuật trong ngành tăng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.