475 câu trắc nghiệm ngữ âm và trọng âm Bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề

PDF 92 1.083Mb

475 câu trắc nghiệm ngữ âm và trọng âm Bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề là tài liệu môn Tiếng Anh trong chương trình Ôn Thi THPTQG được cungthi.online tổng hợp và biên soạn từ các nguồn chia sẻ trên Internet. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn luyện và học tập

Những địa chỉ uy tín để bạn mua sách


Nội dung tóm tắt

>> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1 PHẦN NGỮ ÂM - TRỌNG ÂM EXERCISE 1. MẤU ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (ID:122726)Chọn 01 trong 04 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm khác với những lựa chọn còn lại. Câu 1: A. smooth B. with C. this D. theatre Câu 2: A. book B. full C. cook D. pollute Câu 3: A. angry B. bad C. flat D. parent Câu 4: A. horses B. produces C. provinces D. houses Câu 5: A. turkey B. thursday C. person D. clerk (ID:122732)Chọn 01 từ trong 04 từ đã cho có cấu trúc trọng âm khác với các từ còn lại. Câu 1: A. standard B. window C. country D. event Câu 2: A. handkerchief B. property C. murderer D. computer Câu 3: A. accomplish B. envelop C. contribute D. understand Câu 4: A. democracy B. philosophy C. cohabitant D. archaeology Câu 5: A. occur B. deny C. belong D. listen EXERCISE 2. ĐỀ THI THỬ THPT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC LẦN 2 – 2016 (ID: 114991) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1.A. transfer B. career C. variety D. afraid Question 2.A. surfaces B. temples C. exercises D. pages EXERCISE 3. ĐỀ THI THỬ THPT ĐOÀN THƯỢNG LẦN 2 – 2016 [146763 ] Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions 1) A. symbolic B. internal C. dimension D. habitat 2) A. generate B. encourage C. perspective D. affection 3) A. technological B. punctuality C. representative D. characteristic >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2 EXERCISE 4. ĐỀ THI THỬ THPT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC LẦN 1 - 2016 (ID: 115055) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 42.A. powerful B. remember C. obvious D. primary Question 43.A. sacrifice B. impossible C. confident D. interview Question 44.A. vacant B. factor C. college D. device EXERCISE 5. ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN KHTN 2016 (ID: 121224) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following question. Question 55:A. inability B. personality C. territorial D. potentially Question 56: A. contaminate B. artificial C. encouragement D. intelligent (ID: 121227) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 57:A. predator B. recollect C. restore D. preface Question 58:A. stopped B. warned C. walked D. washed Question 59: A. health B. humour C. honest D. happy EXERCISE 6. ĐỀ THI THỬ THPT ĐA PHÚC 1- 2016 (124316) III. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following words. 30. A. responsible B. automatic C. environment D. discriminate 31. A. control B. explain C. purpose D. involve 32. A. primitive B. continuous C. familiar D. particular (124341) VI. Mark the letterA,B,C or D on your answer sheet to indicate the word that has underlined part pronounced differently from the rest in each of the following questions. 45. A. longevity B. recipient C. secure D. express 46. A. chivalry B. champaign C. parachute D. choir EXERCISE 7. ĐỀ THI THỬ THPT SỞ GD&ĐT BẮC GIANG LẦN 1 -2016 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3 (ID: 126612 )Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 40: A. defend B. swallow C. social D. wildlife Question 41: A. involvement B. applicant C. installing D. disaster Question 42: A. eradicate B. alternative C. secondary D. minority (ID: 126616 )Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 43: A. combine B. determine C. discipline D. examine Question 44: A. imagines B. motorbikes C. cultures D. involves EXERCISE 8. ĐỀ THI THỬ THPT SỞ GD&ĐT BẮC NINH 2016 (ID: 122337) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following