CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE

WORD 120 0.425Mb

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 8 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập

Những địa chỉ uy tín để bạn mua sách


Nội dung tóm tắt

CHUYÊN ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIN 8 CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE       Bài 1 :Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng . 1) Var     a , b , c : Real ;    BEGIN     Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ') ;     Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;     Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;     Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;      If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b ) and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 )  Then        Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ')     Else        Writeln (' Khong thoa man ! ') ;        Readln ;   END . Bài 2 :Nhập N số bất kì . Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình : So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) Tong cua chung la : ( gia tri ) 2) Var     Tong , So : Real ;   I , N , Dem : Integer ;    BEGIN     Write (' Bao nhieu so : ') ; Readln ( N ) ;     Tong := 0 ; Dem := 0 ;     For I := 1 To N Do       Begin          Write (' So = ') ; Readln ( So ) ;          If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then            Begin              Tong := Tong + So ;   Dem := Dem + 1 ;            End ;       End ;     Writeln (' So cac so >10 va <20 la : ', Dem ) ;    Writeln (' Tong cua chung la :', Tong ) ;     Readln ;   END . Bài 3 :Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max . 3) Var      Max , a , b , c , d : Real ;    BEGIN     Writeln (' Nhap gia tri cua 4 so : ') ;     Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;    Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;    Write (' d = ') ; Readln ( d ) ;      Max := a ;     If Max < b Then Max := b ;    If Max < c Then Max := c ;    If Max < d Then Max := d ;     Writeln (' Gia tri lon nhat la : ', Max ) ;     Readln ;   END . Bài 4 :Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần . 4) Var      Thu , Ngay , Thang : Byte ;     Nam : Integer ;    BEGIN     Write (' Doc Ngay Thang Nam : ') ;    Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;     Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;      If Thang < 3 Then       Begin          Thang := Thang + 12 ;    Nam := Nam - 1 ;       End ;     Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;      Case Thu Of         0 : Writeln (' Chu Nhat ') ;        1 : Writeln (' Thu Hai ') ;        2 : Writeln (' Thu Ba ') ;        3 : Writeln (' Thu Tu ') ;                4 : Writeln (' Thu Nam ') ;        5 : Writeln (' Thu Sau ') ;        6 : Writeln (' Thu Bay ') ;      End ;      Readln ;   END . Bài 5 :Viết chương trình : Nhâp số báo danh Nhập điểm văn , toán , ngoại ngữ In ra màn hình dưới dạng : _ Phiếu điểm : _ Số báo danh : _ Điểm văn : _ Điểm toán : _ Điểm ngoại ngữ : _ Tổng số điểm : Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại . 5) Uses Crt ;   Var SBD : Integer;      Van , Toan , Ngoaingu , Tongdiem : Real ;    BEGIN     Clrscr ;     Write (' So bao danh : ') ; Readln( SBD ) ;    Write (' Diem toan : ') ; Readln( Toan ) ;     Write (' Diem ngoai ngu : ') ; Readln( Ngoaingu ) ;    Write (' Diem van : ') ; Readln ( Van ) ;     Tongdiem := Toan + Van + Ngoaingu ;      Clrscr ;     Writeln (' Phieu Bao Diem ') ;     Writeln (' So bao danh       : ', SBD ) ;    Writeln (' Diem van           : ', Van ) ;     Writeln (' Diem toan          : ', Toan ) ;    Writeln (' Diem ngoai ngu : ', Ngoaingu) ;     Writeln (' Tong diem    : ', Tongdiem) ;     If Tongdiem >= 15 Then       Writeln(' Ban da trung tuyen ')    Else      Writeln(' Ban khong trung tuyen ') ;     Readln ;     END .  Bài 6 :Viết chương trình nhập hai số thực . Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Nếu là “-” , in kết quả của hiệu lên màn hình . Nếu là “/” , in kết quả của thương lên màn hình . Nếu là “*” , in kết quả của tích lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . 6) Uses Crt ;   Var      a , b , T : Real ;     Pt : Char ;    BEGIN     Clrscr ;     Write (' a = ') ; Readln( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln( b ) ;     Write (' Phep tinh thuc hien la (+ - * /) : ') ;     Readln( Pt ) ;     If Pt = '+’ Then T := a + b ;    If Pt =  '-’ Then T :=  a - b ;     If Pt = '*’ Then T := a * b ;    If Pt = '/’  Then T := a / b ;     Write ( a , pt , b , ' = ', T ) ;     Readln ;   END . Bài 7 :Giải và biện luận phương trình : x2 + ( m – 2 ) x + 1 = 0 ở đây m là tham số thực tuỳ ý . 7) Uses Crt;   Var     m , Delta : Real ;    BEGIN   Clrscr;   Write (' m = ') ; Readln( m ) ;   Delta := sqr( m-2 ) - 4 ;   If Delta < 0 Then    Writeln(' Phuong trinh vo nghiem ')   Else       Begin       If Delta = 0 Then     Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X= ', -( m - 2 ) / 2 )       Else            Begin             Writeln(' Phuong trinh co 2 nghi