CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8

WORD 817 0.243Mb

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 8 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập

Những địa chỉ uy tín để bạn mua sách


Nội dung tóm tắt

Bồi dưỡng học sinh giỏi Pascal CHUYÊN ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIN 8CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE     Bài 1 :Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .1) Var    a , b , c : Real ;   BEGIN    Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ') ;    Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;    Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;     If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b ) and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 )  Then       Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ')    Else       Writeln (' Khong thoa man ! ') ;       Readln ;  END . Bài 2 :Nhập N số bất kì .Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :So cac so >10 và <20 la : ( gia tri )Tong cua chung la : ( gia tri ) 2) Var    Tong , So : Real ;   I , N , Dem : Integer ;   BEGIN    Write (' Bao nhieu so : ') ; Readln ( N ) ;    Tong := 0 ; Dem := 0 ;    For I := 1 To N Do      Begin         Write (' So = ') ; Readln ( So ) ;         If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then           Begin             Tong := Tong + So ;   Dem := Dem + 1 ;           End ;      End ;    Writeln (' So cac so >10 va <20 la : ', Dem ) ;    Writeln (' Tong cua chung la :', Tong ) ;    Readln ;  END .Bài 3 :Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max .3) Var     Max , a , b , c , d : Real ;   BEGIN    Writeln (' Nhap gia tri cua 4 so : ') ;    Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;    Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;    Write (' d = ') ; Readln ( d ) ;     Max := a ;    If Max < b Then Max := b ;    If Max < c Then Max := c ;    If Max < d Then Max := d ;    Writeln (' Gia tri lon nhat la : ', Max ) ;    Readln ;  END . Bài 4 :Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần .4) Var     Thu , Ngay , Thang : Byte ;     Nam : Integer ;   BEGIN    Write (' Doc Ngay Thang Nam : ') ;    Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;    Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;     If Thang < 3 Then      Begin         Thang := Thang + 12 ;    Nam := Nam - 1 ;      End ;    Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;     Case Thu Of        0 : Writeln (' Chu Nhat ') ;        1 : Writeln (' Thu Hai ') ;        2 : Writeln (' Thu Ba ') ;        3 : Writeln (' Thu Tu ') ;               4 : Writeln (' Thu Nam ') ;        5 : Writeln (' Thu Sau ') ;        6 : Writeln (' Thu Bay ') ;     End ;     Readln ;  END .Bài 5 :Viết chương trình :Nhâp số báo danhNhập điểm văn , toán , ngoại ngữIn ra màn hình dưới dạng :_ Phiếu điểm :_ Số báo danh :_ Điểm văn :_ Điểm toán :_ Điểm ngoại ngữ :_ Tổng số điểm :Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại .5) Uses Crt ;  Var SBD : Integer;     Van , Toan , Ngoaingu , Tongdiem : Real ;   BEGIN    Clrscr ;    Write (' So bao danh : ') ; Readln( SBD ) ;    Write (' Diem toan : ') ; Readln( Toan ) ;    Write (' Diem ngoai ngu : ') ; Readln( Ngoaingu ) ;    Write (' Diem van : ') ; Readln ( Van ) ;    Tongdiem := Toan + Van + Ngoaingu ;     Clrscr ;    Writeln (' Phieu Bao Diem ') ;    Writeln (' So bao danh       : ', SBD ) ;    Writeln (' Diem van           : ', Van ) ;    Writeln (' Diem toan          : ', Toan ) ;    Writeln (' Diem ngoai ngu : ', Ngoaingu) ;    Writeln (' Tong diem    : ', Tongdiem) ;    If Tongdiem >= 15 Then      Writeln(' Ban da trung tuyen ')    Else      Writeln(' Ban khong trung tuyen ') ;    Readln ;    END .  Bài 6 :Viết chương trình nhập hai số thực . Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó .Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình .Nếu là “-” , in kết quả của hiệu lên màn hình .Nếu là “/” , in kết quả của thương lên màn hình .Nếu là “*” , in kết quả của tích lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình .Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . 6) Uses Crt ;  Var     a , b , T : Real ;     Pt : Char ;   BEGIN    Clrscr ;    Write (' a = ') ; Readln( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln( b ) ;    Write (' Phep tinh thuc hien la (+ - * /) : ') ;    Readln( Pt ) ;    If Pt = '+’ Then T := a + b ;    If Pt =  '-’ Then T :=  a - b ;    If Pt = '*’ Then T := a * b ;    If Pt = '/’  Then T := a / b ;    Write ( a , pt , b , ' = ', T ) ;    Readln ;  END . Bài 7 :Giải và biện luận phương trình : x2 + ( m – 2 ) x + 1 = 0 ở đây m là tham số thực tuỳ ý .7) Uses Crt;  Var     m , Delta : Real ;   BEGIN  Clrscr;  Write (' m = ') ; Readln( m ) ;  Delta := sqr( m-2 ) - 4 ;  If Delta < 0 Then    Writeln(' Phuong trinh vo nghiem ')  Else      Begin      If Delta = 0 Then     Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X= ', -( m - 2 ) / 2 )      Else           Begin            Writeln(' Phuong trinh co 2 nghiem : ') ;            Writeln (' X1 = ', ( -(m-2) + sqrt(delta) ) / 2 ) ;       Writeln (' X2 =