Tài liệu Toán 11 97 Câu trắc nghiệm Phép biến hình File word có lời giải chi tiết

WORD 269 3.724Mb

Tài liệu Toán 11 97 Câu trắc nghiệm Phép biến hình File word có lời giải chi tiết là tài liệu môn Toán trong chương trình Lớp 11 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập

Những địa chỉ uy tín để bạn mua sách


Nội dung tóm tắt

Đặt mua trọn bộ chuyên đề lớp 11 môn Toán file word Cách 1: Soạn tin “ Đăng ký bộ đề chuyên đề lớp 11 Toán” gửi đến số 0982.563.365 Cách 2: Đăng ký tại link sau http://dethithpt.com/dangkytoan/ PHÉP BIẾN HÌNH Câu 1: Trong mặt phẳng cho điểm . Phép tịnh tiến theo vectơ biến thành điểm có tọa độ là: A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Nhắc lại: Trong mặt phẳng cho điểm và điểm , sao cho: .Ta có: Áp dụng công thức trên ta có: Ảnh của qua phép tịnh tiến theo vectơ là Câu 2: Trong mặt phẳng cho điểm . Hỏi là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ ? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. là ảnh của điểm qua phép tịnh tiến theo vectơ Áp dụng công thức biểu thức tọa dộ của phép tịnh tiến ta có: Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vectơ biến điểm thành điểm nào trong các điểm sau: A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Nhắc lại: Trong mặt phẳng cho điểm và điểm , sao cho: .Ta có: Áp dụng công thức trên ta có: Ảnh của qua phép tịnh tiến theo vectơ là Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ , phéptịnh tiến theo vectơ biến điểm thành điểm nào trong các điểm sau ? A. . B. . C.. D. . Lời giải Chọn A. Nhắc lại: Trong mặt phẳng cho điểm và điểm , sao cho: .Ta có: Áp dụng công thức trên ta có: Ảnh của qua phép tịnh tiến theo vectơ là Câu 5: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó? A. Không có. B. Chỉ có một. C. Chỉ có hai. D. Vô số . Lời giải Chọn D. Câu 6: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó? A. Không có. B. Một. C. Hai. D. Vô số . Lời giải Chọn B. Câu 7: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó? A. Không có. B. Một. C. Bốn. D. Vô số . Lời giải Chọn B. Câu 8: Giả sử qua phép tịnh tiến theo vectơ , đường thẳng biến thành đường thẳng . Câu nào sau đây sai? A. trùng khi là vectơ chỉ phương của . B. song song với khi là vectơ chỉ phương của . C. song song với khi không phải là vectơ chỉ phương của . D. không bao giờ cắt . Lời giải Chọn B. Câu 9: Cho hai đường thẳng song song và . Tất cả những phép tịnh tiến biến thành là: A. Các phép tịnh tiến theo , với mọi vectơ không song song với vectơ chỉ phương của . B. Các phép tịnh tiến theo , với mọi vectơ vuông góc với vectơ chỉ phương của . C. Các phép tịnh tiến theo , trong đó hai điểm và tùy ý lần lượt nằm trên và . D. Các phép tịnh tiến theo , với mọi vectơ tùy ý. Lời giải Chọn C. Câu 10: Cho cố định. Phép tịnh tiến T biến điểm bất kỳ thành sao cho . A. T chính là phép tịnh tiến theo vectơ . B. T chính là phép tịnh tiến theo vectơ . C. T chính là phép tịnh tiến theo vectơ . D. T chính là phép tịnh tiến theo vectơ . Lời giải Chọn C. Câu 11: Cho phép tịnh tiến biến điểm thành và phép tịnh tiến biến thành . A. Phép tịnh tiến biến thành . B. Một phép đối xứng trục biến thành . C. Không thể khẳng định được có hay không một phép dời hình biến thành . D. Phép tịnh tiến biến thành . Lời giải Chọn D. biến điểm thành ta có biến thành ta có Phép tịnh tiến biến thành khi đó ( đúng) Câu 12: Cho phép tịnh tiến vectơ biến thành và thành . Khi đó: A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Tính chất 1: Nếu , thì . Hay phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Câu 13: Trong mặt phẳng , cho . Giả sử phép tịnh tiến theo biến điểm thành . Ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ là: A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. Câu 14: Trong mặt phẳng , cho phép biến hình xác định như sau: Với mỗi ta có sao cho thỏa mãn . A. là phép tịnh tiến theo vectơ . B. là phép tịnh tiến theo vectơ . C. là phép tịnh tiến theo vectơ . D. là phép tịnh tiến theo vectơ . Lời giải Chọn D. Áp dụng câu 13. Câu 15: [1H1-1] Trong mặt phẳng, ảnh của đường tròn: qua phép tịnh tiến theo vectơ là đường tròn có phương trình: A. . B.. C. . D. . Lời giải Chọn C. Theo định nghĩa ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến là : Thay vào phương trình đường tròn ta có : Vậy ảnh của đường tròn đã cho qua phép tịnh tiến theo vectơ là đường tròn có phương trình: . Câu 16: [1H1-1] Trong mặt phẳng cho 2 điểm . Gọi C, D lần lượt là ảnh của A và B qua phéptịnh tiến theo vectơ.Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành. C. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng. Lời giải Chọn D. Ta có : Do đó C, D lần lượt là ảnh của A và B qua phéptịnh tiến theo vectơthì Từ suy ra do đó A,B,C,D thẳng hàng. Câu 17: [1H1-1] Trong mặt phẳng, ảnh của đường tròn :qua phép tịnh tiến theo vectơ là đường tròn có phương trình: A. .B. . C.. D. . Lời giải Chọn B. Theo định nghĩa ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến là : Thay vào phương trình đường tròn ta có : Vậy ảnh của đường tròn :qua phép tịnh tiến theo vectơ là đường tròn có phương trình: . Câu 18: [1H1-1] Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm