Đề kiểm tra: Căn Bậc N Của Số Phức. - môn Toán Học - lớp Lớp 12