Đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia môn địa lý - cungthi.vn - đề số 4

 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ