Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 3 môn hóa học lớp 10 về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. chu kì 3, nhóm VIB
B. chu kì 4, nhóm VIIIB
C. chu kì 4, nhóm IIA
D. chu kì 4, nhóm VIIIA
A. Li < Na < K < Rb < Cs.
B. Cs < Rb < K < Na < Li.
C. Li < K < Na < Rb < Cs.
D. Li < Na < K< Cs < Rb.
A. Chu kì 4, nhóm VIIIB
B. Chu kì 4, nhóm IA
C. Chu kì 4, nhóm VIA
D. Chu kì 4, nhóm VIB
A. Chu kì 4, nhóm VB
B. Chu kì 3, nhóm IIIA
C. Chu kì 3, nhóm III B
D. Chu kì 4, nhóm IIIA
A. Chu kì 4, nhóm VIB
B. Chu kì 4, nhóm IA
C. Chu kì 4, nhóm VIA
D. Chu kì 4, nhóm VIB
A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
A. Chu kì 4, nhóm IB
B. Chu kì 4, nhóm IA
C. Chu kì 4, nhóm VIA
D. Chu kì 4, nhóm VIB
A. ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA
B. ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA
C. ô thứ 12, chu kì 3, nhóm IIA
D. ô thứ 9, chu kì 2, nhóm VIIA
A. Chu kì 3, nhóm VIA
B. Chu kì 3, nhóm IA
C. Chu kì 2, nhóm VIIIA
D. Chu kì 2, nhóm VIIA
A. 1s22s22p4, ô 8 chu kỳ 2, nhóm VIA
B. 1s22s22p63s2, ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA
C. 1s22s22p6, ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA
D. 1s22s22p63s2, ô 13 chu kỳ 3, nhóm IIIA
A. Chu kì 2, nhóm IIIA
B. Chu kì 3, nhóm IIA
C. Chu kì 2, nhóm IIA
D. Chu kì 3, nhóm IVA
A. Ô số 16, chu kì 3, nhóm IVA
B. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA
C. Ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB
D. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB
A. 1s22s22p63s23p1.
B. 1s22s22p63s23p64s2.
C. 1s22s22p63s23p63d104s24p1.
D. 1s22s22p63s23p63d34s2.
A. Số electron ở vỏ nguyên tử của nguyên tố đó là 20.
B. Vỏ của nguyên tử có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron.
C. Hạt nhân của canxi có 20 proton.
D. Nguyên tố hoá học này một phi kim.
A. Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở nhóm IVA
B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6 electron
C. Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở chu kì 3
D. Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton
A. các nguyên tố s
B. các nguyên tố p
C. các nguyên tố s và các nguyên tố p
D. các nguyên tố d
A. Kim loại điển hình.
B. Kim loại.
C. Phi kim.
D. Phi kim điển hình.
A. IVA, VA
B. VA, VIA
C. VIA, VIIA, VIIIA
D. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA
A. số lớp electron.
B. số electron hóa trị.
C. số proton.
D. số điện tích hạt nhân.
A. khối lượng nguyên.
B. bán kính nguyên tử.
C. số hiệu nguyên tử.
D. độ âm điện của nguyên tử.
A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp electron bằng nhau.
B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau.
C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm chính (nhóm A) có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau.
D. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ