Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 5 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 10. Chương 1 Nguyên tử do cungthi.vn biên soạn.

Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. A là số khối xem như gần bằng khối lượng nguyên tử X.
B. Z là số proton trong nguyên tử X.
C. Z là số electron ở lớp vỏ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
A. Cả hai cùng thuộc về nguyên tố urani.
B. Hai nguyên tử khác nhau về số electron.
C. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton.
D. A, C đều đúng.
A. số khối bằng 52.
B. số electron bằng 28.
C. điện tích hạt nhân bằng 24.
D. A, C đều đúng.
A. Các nguyên tử trên là những đồng vị của một nguyên tố.
B. Các nguyên tử trên đều có 12 electron.
C. Chúng có số nơtron lần lượt : 12, 13, 14.
D. Số thứ tự là 24, 25, 26 trong bảng HTTH.
A. số khối.
B. điện tích hạt nhân.
C. số electron.
D. tổng số proton và nơtron.
A. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định vị trí electron tại từng thời điểm.
B. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của 2 electron cùng một lúc.
C. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất.
D. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu hoặc hình số tám nổi.
A. Các electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
B. Các electron ở lớp ngoài cùng có mức năng lượng trung bình cao nhất.
C. Các electron ở lớp K có mức năng lượng cao nhất.
D. Các electron ở lớp K có mức năng lượng bằng nhau.
A. 1 electron.
B. 2 electron.
C. 3 electron.
D. 4 electron.
A. 2, 6, 10, 16.
B. 2, 6, 10,14.
C. 4, 6, 10, 14.
D. 2, 8, 10, 14.
A. Thứ tự các mức và phân mức năng lượng.
B. Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
C. Thứ tự các lớp và phân lớp electron.
D. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.
A. 1s22s22p63s23p44s1.
B. 1s22s22p63s23d5.
C. 1s22s22p63s23p5.
D. 1s22s22p63s23p34s2.
A. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s2.
B. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s3.
C. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p1.
D. 1s22s22p7 và 1s22s22p63s2.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ