Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 10. Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - do cungthi.vn biên soạn.

Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.
B. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3.
C. dung dịch Na2CO3 và nước brom.
D. tàn đóm cháy dở và nước brom.
A. KOH, NaCl, H2SO4.
B. KOH, NaCl, K2SO4.
C. KOH, NaOH, H2SO4.
D. KOH, HCl, H2SO4.
A. dung dịch natri hiđroxit.
B. dung dịch kali pemanganat.
C. dung dịch brom trong nước.
D. dung dịch brom trong clorofom.
A. nước.
B. dung dịch KI và hồ tinh bột.
C. dung dịch CuSO4.
D. dung dịch H2SO4.
A. Nước.
B. Axit sunfuric loãng.
C. Axit sunfuric đặc, nguội.
D. Axit sunfuric đặc, nóng.
A. Dung dịch của SO3 trong H2SO4.
B. H2SmO3m +1.
C. H2SO4.mSO3.
D. Cả A, B và
E.
A. không có phản ứng xảy ra.
B. NH3 tác dụng với H2SO4.
C. CO2 tác dụng với H2SO4.
D. phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.
A. Rót nhanh axit vào nước và khuấy đều.
B. Rót nhanh nước vào axit và khuấy đều.
C. Rót từ từ nước vào axit và khuấy đều.
D. Rót từ từ axit vào nước và khuấy đều.
A. CaO.
B. dung dịch H2SO4 đậm đặc.
C. Na2SO3 khan.
D. dung dịch NaOH đặc.
A. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn
B. Các chất A, B, C lần lượt là :
C. H2, H2S, S.
D. H2S, SO2, S.
E. H2, SO2, S.
F. O2, SO2, SO3.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ