Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19 Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21 Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại
Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

2K + Cl2 2KCl.

B.

2KClO3  2KCl + 3O2↑.

C.

CaCO3  CaO + CO2↑.

D.

2Na + 2H2 2NaOH + H2↑.

A.

Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.

B.

Khi tạo thành liên kết cộng hóa trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm.

C.

Hợp kim thường có độ cứng kém kim loại tạo ra chúng.

D.

Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn các kim loại tạo ra chúng.

A.

Cu  Cu2+ + 2e.

B.

Cu2+ + 2e  Cu.

C.

Zn2+ + 2e  Zn.

D.

Zn Zn2+ + 2e.

A.

Ni2+, Cu2+, Zn2+.

B.

Cu2+, Ni2+, Zn2+.

C.

Ni2+, Zn2+, Cu2+.

D.

Cu2+, Zn2+, Ni2+.

A.

Kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

B.

Sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

C.

Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá.

D.

Sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hoá.

A.

Ca  Ca2+ + 2e.

B.

CO2 + H2 H+ + .

C.

Ca2+ + 2e  Ca.

D.

H+ + OH H2O.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...