Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, NaOH.

B.

Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl.

C.

Trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, NaOH.

D.

Có khí thoát ra, dung dịch trong suốt. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, AlCl3.

A.

Oxi.

B.

Clo.

C.

Lưu huỳnh.

D.

Hơi nước.

A.

Khối lượng riêng tương đối nhỏ, chúng là những kim loại nhẹ hơn nhôm (trừ Ba).

B.

Độ cứng tuy có cao hơn kim loại kiềm nhưng nhìn chung là những kim loại mềm hơn nhôm.

C.

Mạng tinh thể của chúng đều có kiểu lập phương tâm khối.

D.

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ Be).

A.

Dung dịch Ca(OH)2.

B.

Dung dịch Na2SO4.

C.

Dung dịch Na2CO3.

D.

Dung dịch Ca(OH)2 hoặc dung dịch Na2CO3.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ