Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi dung dịch AlCl3.

B.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi AlCl3 nóng chảy.

C.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3.

D.

Dùng CO để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3 ở nhiệt độ cao.

A.

Dung dịch NaOH và Al2O3.

B.

Dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.

C.

Dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl.

D.

K2O và H2O.

A.

Nước cứng tạm thời và vĩnh cửu.

B.

Nước cứng tạm thời. 

C.

Nước cứng vĩnh cửu.

D.

Nước mềm.

A.

Bán kính nguyên tử.

B.

Năng lượng ion hóa (I2). 

C.

Khối lượng riêng.

D.

Tính khử.

A.

Khử Na2O bằng CO nung nóng.

B.

Dùng K đẩy ra Na khỏi dung dịch muối NaCl .

C.

Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D.

Điện phân muối NaCl nóng chảy.

A.

dd Ca(HCO3)2

B.

dd MgSO4

C.

dd CaCl2

D.

dd Mg(NO3)2.

A.

Dung dịch NaOH đặc và khí CO2.

B.

Dung dịch NaOH đặc và axit HCl.

C.

Dung dịch NaOH đặc và axit H2SO4.

D.

Dung dịch NaOH đặc và axit CH3COOH.

A.

Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B.

Đây là những kim loại hoạt động rất mạnh.

C.

Đây là những kim loại được điều chế bằng cách điện phân.

D.

Đây là những kim loại nhẹ.

A.

Dung dịch Na2CO3.

B.

Dung dịch Na3PO4.

C.

Dung dịch Ca(OH)2.

D.

Dung dịch Na2CO3 hoặc dung dịch Na3PO4.

A.

Dung dịch H2SO4.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch CuSO4.

D.

Dung dịch NaOH.

A.

pH > 7; pH > 7.

B.

pH < 7; pH > 7.

C.

pH > 7; pH < 7.

D.

pH < 7; pH < 7.

A.

Băng Mg tắt ngay.

B.

Băng Mg tắt dần.

C.

Băng Mg tiếp tục cháy bình thường.

D.

Băng Mg cháy sáng mãnh liệt.

A.

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B.

Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C.

(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D.

Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ