Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

H2O và CO2    

B.

Quỳ tím            

C.

DD H2SO4         

D.

DD (NH4)2SO4

A.

Dung dịch NaOH dư.

B.

Dung dịch NaHCO3  bão hoà dư.

C.

Dung dịch Na2CO3 dư.

D.

Dung dịch AgNO3dư.

A.

Dung dịch HCl

B.

Nước Brom

C.

Dung dịch Ca(OH)2     

D.

dung dịch H2SO4

A.

KOH, NaCl, H2SO4    

B.

KOH, NaCl, K2SO4

C.

KOH, NaOH, H2SO4  

D.

KOH, HCl, H2SO4

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...