Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

H2SO4.                               

B.

NaCl.                                   

C.

K2SO4.                             

D.

Ba(OH)2.

A.

Nước Brom và tàn đóm cháy dở                

B.

nước Brom và dd Ba(OH)2

C.

nước vôi trong và nước Brom     

D.

tàn đóm cháy dở và nước vôi trong

A.

NaOH, HCl

B.

NaOH, AgNO3

C.

AgNO3 và H2SO4 đặc nguội

D.

H2SO4 đặc nguội và HCl

A.

Dung dịch NaOH loãng

B.

dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3

C.

dùng khí H2S

D.

dùng khí CO2

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...