Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Dung dịch Na2CO3 và NaOH.

B.

Dung dịch NH4Cl và NaOH.

C.

Dung dịch KSCN và NH3.

D.

Dung dịch Na2S và NaOH.

A.

Dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch AgNO3 và dung dịch NaCl.

C.

Dung dịch HNO3.

D.

Dung dịch BaCl2.

A.

Cho dung dịch NaCl dư, lọc, cho axit HCl vào nước lọc.

B.

Cho dung dịch NH4Cl dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

C.

Cho dung dịch BaCl2 dư, lọc, cho axit HCl vào nước lọc.

D.

Cho dung dịch KOH dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

A.

Kim loại Ag và Cu.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch H2SO4 loãng và Cu.

D.

Kim loại Ag và dung dịch FeCl3.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ