Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Dung dịch NH3.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch Na2CO3.

D.

Dung dịch H2SO4.

A.

Mg2+, , Cl-, Ba2+.

B.

H+, Cl-, Na+, Al3+.

C.

S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-.

D.

Fe3+, OH-, Na+, Ba2+.

A.

Cho quỳ tím, cho axit HCl.

B.

Cho quỳ tím, cho axit H2SO4.

C.

Cho quỳ tím, cho axit HNO3.

D.

Cho dung dịch KOH, cho axit HCl.

A.

Điểm cuối

B.

điểm tương đương   

C.

Điểm kết thúc

D.

điểm ngừng chuẩn độ

A.

Zn, Al2O3, Al.

B.

Mg, K, Na.            

C.

Mg, Al2O3, Al.    

D.

Fe, Al2O3, Mg.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...