Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Có hệ thống xử lý chất thải trước khi xả ra hệ thống không khí sông ,hồ ,biển .

B.

Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.

C.

Thay đổi công nghệ xử lý ,sử dụng nhiên liệu sạch.

D.

Xả chất thải trực tiếp ra không khí , sông và biển lớn.

A.

Tạo ra khí có màu nâu.

B.

Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

C.

Tạo ra dung dịch có màu vàng.

D.

Tạo ra kết tủa có màu vàng.

A.

Nồng độ mol các chất tỉ lệ thuận với thể tích.

B.

Nồng độ mol các chất tỉ lệ nghịch với thể tích.

C.

Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch không thay đổi.

D.

Nồng độ các chất không thay đổi.

A.

tạo ra khí có màu nâu.

B.

tạo ra dung dịch có màuvàng.

C.

tạo ra kết tủa có màu vàng.

D.

tạo ra khí không màu hóa nâu trong khôngkhí.

A.

Na2CO3 , Na2S , Na2SO3 .                                                 

B.

Na2CO3 , Na2S

C.

Na2CO3 , Na2S , Na3PO4.           

D.

Na2SO4 , Na2S , Na2CO3 ,Na3PO4 ,Na2SO4

A.

Tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước Brom

B.

Dd Na2CO3 và nước Brom

C.

Dd Na2CO3 và nước Brom

D.

Tàn đóm cháy dở và nước Brom

A.

Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại         

B.

Kim loại Fe và Cu

C.

Dung dịch Ca(OH)2     

D.

Kim loại Al và Fe

A.

Giấy quỳ tím.

B.

Giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

C.

Giấy quỳ tím và giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

D.

Giấy lọc tẩm dung dịch NaOH.

A.

Cho dung dịch NaCl dư, lọc, cho axit HCl vào nước lọc.

B.

Cho dung dịch NH4Cl dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

C.

Cho dung dịch BaCl2 dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

D.

Cho dung dịch KOH dư, lọc, cho axit H2SO4 vào nước lọc.

A.

Dung dịch HCl và nước Brom

B.

Nước vôi trong và nước Brom

C.

Dung dịch CaCl2 và nước Brom         

D.

nước vôi trong và axit HCl

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...