30 câu hỏi trắc nghiệm Bài 7: Quyền dân chủ cơ bản của công dân- GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 30 câu hỏi trắc nghiệm Bài 7: Quyền dân chủ cơ bản của công dân- GDCD lớp 12

Câu 1: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực:
A. văn hóa B. chính trị
C. tinh thần D. xã hội
Câu 2: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia…………….trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước
B. giám sát các công việc của đất nước
C. bàn bạc tất cả công việc của đất nước
D. quản lí các công việc của đất nước
Câu 3: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua…………và hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”
A. Đảng B. Quốc hội
C. Nhà nước D. Chính phủ
Câu 4: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức…………………….ở từng địa phương.
A. dân chủ gián tiếp B. dân chủ trực tiếp
C. dân chủ nguyên tắc D. dân chủ tập trung
Câu 5: Để xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế xã hội công dân có quyền
A. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước B Thảo luận với các cơ quan nhà nước
C. Ý kiến với các cơ quan nhà nước D. Gặp mặt với các cơ quan nhà nước

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ