47 câu hỏi trắc nghiệm lần 2 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân- GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 47 câu hỏi trắc nghiệm lần 2 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân- GDCD lớp 12

Câu 1. Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền:
A. dân chủ của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. phát triển của công dân.
D. học tập của công dân.
Câu 2. Mọi công dân đều có thể học bất cứ ngành, nghề nào. Nội dung này thể hiện quyền:
A. tự do của công dân.
B. lao động của công dân.
C. học tập của công dân.
D. phát triển của công dân
Câu 3. Mọi công dân đều có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền:
A. dân chủ của công dân.
B. tự do của công dân.
C. học tập của công dân.
D. phát triển của công dân
Câu 4. Mọi công dân đều có thể học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền:
A. học tập của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. phát triển của công dân
D. dân chủ của công dân.
Câu 5. Quyền học tập của công dân được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Luật sở hữu trí tuệ.
B. Luật Khoa học và công nghệ.
C. Luật Giáo dục.
D. Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ