Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tổng hợp Lịch sử Việt Nam - Lịch sử 12 - Đề số 10

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tổng hợp Lịch sử Việt Nam - Lịch sử 12 - Đề số 10  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

B.

Trận “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972).

C.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954).

A.

         thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

B.

         thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương.

C.

         thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

D.

         thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

A.

Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh, Xiêm, Thanh và Pháp

B.

Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm, Pháp

C.

Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh, Thanh, Xiêm

D.

Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh

A.

Toán lính Mỹ cuối cùng đã rút quân về nước (29-3-1973).

B.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam.

C.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (7 – 1976).

D.

Đại hội IV của Đảng (12 – 1976) đề ra đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

A.

7/11/2006 tại Giơ- ne-vơ (Thụy sĩ).

B.

11/11/2006 tại Hà Nội.

C.

11/11/2006 tại Pari (Pháp).

D.

 7/11/2006 tại Niu-oóc (Mỹ).

A.

         2007-2008.

B.

          2008-2009.

C.

         2010-2011.

D.

         2011-2012

A.

đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao.         

B.

lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.

C.

chiến trường chính và vùng sau lưng địch.         

D.

của lực lượng vũ trang ba thứ quân.

A.

Tư sản, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến.

B.

Công nhân, tiểu tư sản, tư sản.

C.

Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến.

D.

Công nhân, nông dân, tư sản..

A.

Mặt trận Dân tộc Việt Nam.

B.

Mặt trận Dân tộc thống nhất.

C.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D.

Mặt trận Liên Việt.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ