Bài tập trắc nghiệm 15 phút Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - Lịch sử 11 - Đề số 14

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - Lịch sử 11 - Đề số 14  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

tổ chức phong trào Đông Du.

B.

mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

C.

thành lập Hội Duy tân.

D.

mở trường Đông Kinh nghĩa thục.

A.

một cuộc vận động yêu nước.         

B.

 một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

C.

 một cuộc cách mạng văn hóa thực sự.        

D.

 một cuộc vận động dân chủ.

A.

đã hoàn thiện bộ máy thống trị ở Đông Dương.

B.

đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

C.

đã cơ bản bình định được Việt Nam về quân sự.

D.

đã đặt nền bảo hộ lên toàn bộ nước ta

A.

Triều đình phong kiến Việt Nam ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

B.

Do bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.

C.

Họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản.

D.

Có sự xuất hiện của tầng lớp tư sản.

A.

Khâm phục tinh thần yêu nước của họ.

B.

Không tán thành con đường cứu nước của họ.

C.

Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ.

D.

Tán thành con đường cứu nước của họ.

A.

một cuộc vận động yêu nước.         

B.

 một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

C.

 một cuộc cách mạng văn hóa thực sự.        

D.

 một cuộc vận động dân chủ.

A.

cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc.

B.

cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.

C.

cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.

D.

cải cách của vua Ra-ma V ở Xiêm.

A.

Muốn giành độc lập dân tộc thì chỉ có khởi nghĩa vũ trang.

B.

Cuộc vận động cứu nước đã thay đổi, cầu viện bên ngoài giúp đỡ.

C.

Cứu nước phải có đường lối ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo.

D.

Cứu nước phải gắn với duy tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ.

A.

cuộc chiến tranh xâm lược.         

B.

chính sách cai trị thực dân kiểu mới.

C.

chính sách bình định quân sự.

D.

cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

A.

Địa chủ, công nhân, nông dân.

B.

Địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản.

C.

Địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

D.

Địa chủ, nông dân.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ