Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 - Lịch sử 12 - Đề số 14

Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 - Lịch sử 12 - Đề số 14  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.

B.

Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản.

C.

Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

D.

Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ.

A.

         thành lập Đông Dưong cộng sản liên đoàn.

B.

         Chi bộ công sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.

C.

         Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

D.

         thành lập An Nam Cộng sản đảng.

A.

Cách mạng dân chủ tư sản.

B.

Dân chủ.

C.

Độc lập và Tự do

D.

Dân tộc và người cày cơ ruộng.

A.

Bóc lột nhân dân các nước thuộc địa.

B.

Khuyến khích phát triển kinh tế ở các thuộc địa.

C.

Tăng cường buôn bán vói các nước thuộc địa.

D.

Tiến hành chương trình khai thác thuộc địa.

A.

Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp.

B.

Vì Việt Nam không có thế mạnh phát triển nhanh công nghiệp nặng.

C.

Biến Việt Nam thành thị trường trao đổi hàng hóa với Pháp.

D.

Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

A.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp.  

B.

Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp.

C.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ.  

D.

Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp.

A.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc.  

B.

Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn.

C.

Công hội (bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu.

D.

Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng.

A.

Tư sản dân tộc, địa chủ.

B.

giai cấp công nhân và nông dân.

C.

giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức.

D.

Tất cả nhân dân Việt Nam không phân biệt giai cấp, tầng lớp.

A.

Công nhân và nông dân.

B.

Trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc

C.

Đại địa chủ và tư sản mại bản.

D.

Tư sản và địa chủ.

A.

Khởi nghĩa Yên Thế.

B.

Khởi nghĩa Hương Khê.

C.

Khởi nghĩa Yên Bái.

D.

Phong trào công nhân Ba son.

A.

Ma Cao-Trung Quốc.

B.

Hương Cảng-Trung Quốc.

C.

Thượng Hải-Trung Quốc.

D.

Quảng Châu-Trung Quốc.

A.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B.

Cường học thư xã.

C.

Tổ chức Tâm Tâm xã.

D.

Nam đồng thư xã.

A.

Đông Dương cộng sản đảng.        

B.

An Nam cộng sản đảng.

C.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.        

D.

Đông Dương cộng sản liên đoàn.

A.

Pháp thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy”

B.

Pháp tăng cường đầu tư vốn ở Đông Dương.

C.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917).

D.

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929).

A.

Công nghiệp nặng.

B.

Giao thông vận tải.

C.

Ngoại thương.

D.

Nông nghiệp.

A.

Có sự mâu thuẫn sâu sắc về ý thức hệ.

B.

Nhận thức của các hội viên về việc thành lập Đảng Cộng sản giữa các kì bộ không đồng đều.

C.

Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước ngoài nên không kịp thời chỉ đạo cách mạng.

D.

Các kì bộ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên hoạt động riêng rẽ.

A.

sự xuất hiện c ủa khuynh hướng cứu nước vô sản.

B.

quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

C.

cuộc đấu tranh của nhiều giai cấp diễn ra sôi nổi.

D.

tồn tai song song hai khuynh hướng cứu nước: vô sản và dân chủ tư sản.

A.

         Chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

B.

         Là cuộc tập duợt đầu tiên chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

C.

         Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

D.

         Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

A.

Tháng 2-1929.        

B.

Tháng 2-1929.        

C.

Tháng 4-1929.        

D.

Tháng 3-1929.

A.

Việt Nam Quốc dân đảng.

B.

Việt Nam nghĩa đoàn.

C.

Đảng Thanh niên.

D.

Đảng Lập hiến.

A.

Đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, sông tập trung.

B.

Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, chịu ba tầng áp bức.

C.

Sống tập trung trong các trung tâm công nghiệp, có tinh thần yêu nước.

D.

Chịu ba tầng áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống của dân tộc.

A.

các tổ chức cùng chung lí tưởng, mục tiêu cách mạng.

B.

vai trò, uy tín của Nguyễn Ái Quốc.

C.

sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản.

D.

các tổ chức không muốn chia rẽ, tranh giành ảnh hưởng.

A.

Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa.

B.

Tin tức, Thời mới, Tiếng dân.

C.

Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa.

D.

Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

A.

 Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

B.

 Để phát triển kinh tế Pháp.

C.

 Để thu được nhiều lợi nhuận.

D.

 Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

A.

Lí luận Mác - Lênin.

B.

Lí luận đấu tranh giai cấp.

C.

Lí luận cách mạng vô sản.

D.

Lí luận giải phóng dân tộc.

A.

Việt Nam Quốc dân đảng.        

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C.

Đảng Lập hiến.        

D.

Tân Việt Cách mạng đảng.

A.

Thành lập Công hội (bí mật) ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

B.

Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng

C.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba son ở cảng Sài Gòn.

D.

Bãi công của thợ nhuộm ở chợ Lớn.

A.

Nhật kí trong tù,         

B.

Hồ Chí Minh toàn tập.

C.

Đuờng Kách Mệnh.

D.

Bản án chế độ thực dân Pháp.

A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B.

Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.

D.

Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.

A.

Báo Nhành Lúa.

B.

Báo Người Nhà Quê.

C.

Báo Búa Liềm.

D.

Báo Tiếng Chuông Rè.

A.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc xai (18/ 6/1919).

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12/1920).

C.

Nguyễn Ái quốc đọc so thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).

D.

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925).

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ