Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Lịch sử 12 - Đề số 6

Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Lịch sử 12 - Đề số 6  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

         cách mạng vô sản.

B.

         cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C.

         cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D.

         cách mạng tư sản.

A.

 Cứu quốc quân với du kích Võ Nhai - Thái Nguyên.

B.

 Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

C.

 Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân.

D.

 Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

A.

Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản công nhận là phân bố độc lập

C.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thực tiễn.

D.

Đảng Cộng sản Đông Dương rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác mặt trận.

A.

 Giải phóng dân tộc.

B.

 Phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

C.

 Thành lập chính phủ nhân dân.

D.

 Cách mạng ruộng đất.

A.

Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B.

Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

C.

Kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954-1975).

D.

Công cuộc đổi mới từ 1986.

A.

28-1-1941.

B.

 10-5-1941.

C.

19-5-1941.

D.

 29-5-1941.

A.

         Mặt trận Liên Việt.

B.

         Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C.

         Mặt trận Việt Minh.

D.

         Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

A.

 Sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới.

B.

Tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

C.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D.

Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị.

A.

tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

B.

giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

C.

 đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc.        

D.

 thành lập mặt trận thống nhất dân tộc.

A.

truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.

B.

phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại, kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương đã gục ngã.

C.

sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương với đường lối lãnh đạo đúng đắn.

D.

liên minh công nông vững chắc.

A.

lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp.

B.

lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.

C.

đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai.

D.

đánh đổi phong kiến và đế quốc.

A.

Đấu tranh công khai.

B.

Kết hợp khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

C.

Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

D.

Kết hợp khả năng bí mật, bất hợp pháp.

A.

quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.

B.

mang tính quần chúng, quy mô rộng lớn, hình thức phong phú.

C.

phong trào đầu tiên do Đảng lãnh đạo.

D.

lần đầu tiên công – nông đoàn kết đấu tranh.

A.

Đấu tranh nghị trường.

B.

Mít tinh đưa “dân nguyện”.

C.

Đấu tranh báo chí.

D.

Đấu tranh vũ trang.

A.

có tính chất dân tộc.

B.

chỉ có tính dân chủ.

C.

không mang tính cách mạng.

D.

không mang tính dân tộc.

A.

Tư sản kiểu mới.                 

B.

Vô sản.         

C.

Dân tộc dân chủ nhân dân.        

D.

Dân chủ tư sản kiểu cũ.    

A.

 “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.

B.

 “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” và “Đả đảo phong kiến”.

C.

 “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến.

D.

 “Chống đế quốc” và “Chống phong kiến”.

A.

Giành chính quyền là vấn đề cơ bản nhất của mọi cuộc cách mạng.

B.

Giành và giữ chính quyền là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân lao động.

C.

Giành và giữ chính quyền là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân.

D.

Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

A.

Mở lớp dạy chữ quốc ngữ, bài trừ các hủ tục.

B.

Xóa bỏ các thứ thuế vô lí.

C.

Ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

D.

Tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.

A.

Thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

B.

Phát triển chiến tranh du kích.

C.

Thống nhất các lực lượng vũ trang.

D.

Mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ.

A.

Pháp âm mưu đảo chính Nhật.

B.

Nhật đầu hàng Đồng minh.

C.

Nhật đảo chính Pháp.

D.

Đức đầu hàng Đồng minh.

A.

Thành lập được một mặt trận riêng của dân tộc Việt Nam.             

B.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.         

C.

Đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc.         

D.

Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.  

A.

Tư sản kiểu mới. 

B.

Vô sản.

C.

Dân tộc dân chủ nhân dân.

D.

Dân chủ tư sản kiểu cũ.

A.

Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và chống phong kiến.

B.

Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

C.

Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi, chống phát xít.

D.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

A.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng rãi khắp cả nước.

D.

Địa chủ phong kiến cấu kết cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân.

A.

xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

B.

tập dượt cho quần chúng nhân dân đấu tranh.

C.

động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật.

D.

góp phần cùng lực lượng Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

A.

Tháng 2/1930.        

B.

Tháng 3/1935.        

C.

Tháng 7/1936.       

D.

Tháng 10/1930.

A.

phong trào đấu tranh ở Nghệ An, Hà Tĩnh dẫn tới sự ra đời các Xô viết vào tháng 5 năm 1930.

B.

phong trào đấu tranh ở Nghệ An, Hà Tĩnh dẫn tới sự ra đời của các Xô viết vào giữa năm 1931.

C.

phong trào đấu tranh ở Nghệ An, Hà Tĩnh dẫn tới sự ra đời các Xô viết vào cuối năm 1930 - đầu năm 1931.

D.

phong trào đấu tranh ở Nghệ An, Hà Tĩnh dẫn tới sự ra đời các Xô viết vào cuối năm 1930 - đầu năm 1931.

A.

Hoàn toàn chấm dứt.

B.

Dần dần lặng xuống.

C.

Phát triển sôi nổi, mạnh mẽ hơn.

D.

Bùng nổ lẻ tẻ, yếu ớt.

A.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

B.

Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Đông Dương 11 - 1939.

C.

Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Đông Dương 5-1941.

D.

Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Đông Dương 7- 1936.

A.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Nguyên.

B.

Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Nam.

C.

Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

D.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

A.

Xxây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.         

B.

Tập dượt cho quần chúng nhân dân đấu tranh.         

C.

Động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật.             

D.

Góp phần cùng lực lượng Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.  

A.

Đã hoàn thành mục tiêu được đặt ra trong Luận cương chính trị (10/1930).  

B.

Đây là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến. 

C.

Đã giải quyết được các vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.

D.

Đây là hình thức bộ máy nhà nước giống các Xô viết ở Nga.

A.

lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp.

B.

lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.

C.

đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai.

D.

đánh đổi phong kiến và đế quốc.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ