Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Lịch Sử - THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1

Câu 1: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới được hình thành vào những năm 70 của thế kỉ XX là?
     A. Mĩ – Liên Xô – Nhật Bản. B. Mĩ – Tây Âu – Liên Xô.
     C. Mĩ – Anh – Liên Xô. D. Mĩ – Tây Âu – Nhật Bản.
Câu 2: Đặc điểm của kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 là?
     A. Kinh tế phát triển nhanh.
     B. Kinh tế phát triển chậm chạp
     C. Kinh tế phát triển tàn phá nặng nề
     D. Kinh tế phát triển xen lẫn với những giai đoạn suy thoái ngắn.
Câu 3: Giai đoạn phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) là giai đoạn
     A. Từ năm 1952 đến năm 1973 B. Từ năm 1945 đến năm 1952
     C. Từ năm 1960 đến năm 1973 D. Từ năm 1952 đến năm 1960
Câu 4: Nguyên nhân chung nhất đến sự phát triển của kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản trong thời kì hoàng kim là?
     A. Các quốc gia này đều coi trọng nhân tố con người.
     B. Lợi dụng tốt các yếu tố bên ngoài để làm giàu.
     C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.
     D. Áp dụng thành tưu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất.
Câu 5: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?
     A. Đánh dấu sự sụp đổ của một mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa.
     B. Đánh dấu sự thắng lợi của Mĩ trong việc thực hiện Chiến lược toàn cầu.
     C. Đánh dấu sự sụp đổ của hình thái nhà nước xã hội chủ nghĩa.
     D. Đánh dấu sự chấm dứt của Chiến tranh lạnh.

.......

 

 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ