Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Lịch Sử - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1

Câu 1: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng KHKT tử nửa sau thế kỉ XX là gì?
    A. Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực. B. Khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp.
    C. Quy mô lớn, tốc độ nhanh. D. Diễn ra qua hai giai đoạn.
Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng biểu hiện của toàn cầu hóa?
    A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thưong mại quốc tế.
    B. Sự tăng lên mạnh mẽ của những mối liên hệ, tác động, phụ thuộc nhau của các quốc gia, dân tộc.
    C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
    D. Sự ra đòi của các tổ chức liên kết kinh tế, thưong mại tài chính quốc tế.
Câu 3: Ý nào sau đây thể hiện nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong khoảng hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX?
    A. Nhiều tổ chức liên minh kinh tế, chính trị hình thành
    B. Xung đột giữa 2 khối quân sự NATO và Vacsava.
    C. Sự hình thành hai phe TBCN và XHCN
    D. Cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.
Câu 4: Ý nào sau đây thể hiện đặc trưng nổi bật của trật tự hai cực Ianta?
    A. Các nước đồng minh bị Mĩ lôi kéo, khống chế.
    B. Thế giới chia thành hai phe: TBCN và XHCN.
    C. Sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ.
    D. Nhiều cuộc chiến tranh cục bộ xảy ra.
Câu 5: Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai được quyết định bởi
    A. Vai trò lãnh đạo, quàn lí của Nhà nước. B. Sự năng động của các công ty Nhật.
    C. Yếu tố con người. D. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật.
.......

 

 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ