Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - Đề số 4

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

bao gồm các bài giảng:

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Pháp là nước thắng trận.

B.

Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh

C.

Trật tự thế giới mới đã hình thành.

D.

Để bóc lột nhiều hơn.

A.

Hồ Tùng Mậu

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Lê Hồng Sơn

D.

Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu.

A.

trí thức, tư sản dân tộc.

B.

trí thức, học sinh, sinh viên

C.

sinh viên, tiểu tư sản.

D.

tư sản dân tộc, tiểu địa chủ.

A.

Quyền chỉ huy cuộc khai thác

B.

Quyền chĩ huy toàn bộ nền kinh tê Đông Dương

C.

Quyền thống trị

D.

Quyền điều hành nền kinh tế.

A.

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức

B.

Tư sản Việt Nam

C.

Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

D.

Địa chủ và tư sản Việt Nam

A.

báo Thanh niên.

B.

báo Búa liềm.

C.

báo Đỏ.

D.

báo Nhân đạo.

A.

Trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước

B.

Thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

C.

Binh lính người Việt trong quân đội Pháp

D.

Tù chính trị và sinh viên.

A.

Ngày 25 - 12 - 1919.

B.

Ngày 25 - 12 - 1920.

C.

Ngày 18 - 6 - 1919.

D.

Ngày 18 - 6 - 1920.

A.

Ngày 17 - 6 -1929

B.

Ngày 9 - 5 -1929.

C.

Tháng 9 -1929.

D.

Ngày 17 - 5 -1929.

A.

Ngày 9 - 7 - 1925

B.

Ngày 21 - 6 - 1925.

C.

Ngày 14 - 7 - 1925.

D.

Ngày 14 - 7 - 1928.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ