Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 3

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tháng 9 - 1939

B.

Cuối tháng 9 - 1939.

C.

Đầu tháng 9 - 1940.

D.

Cuối tháng 9 - 1940

A.

Từ giữa năm 1931.

B.

Từ năm 1930.

C.

Từ cuối năm 1931.

D.

Từ đầu năm 1931.

A.

Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ

B.

Xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

C.

Thành lập các đội tự vệ đỏ

D.

Thành lập tòa án nhân dân.

A.

khoáng sản.

B.

nông sản.

C.

gạo.

D.

khoáng sản và nông sản.

A.

Mở rộng lực lượng của Mặt trận Dân chủ.

B.

Giảm các thứ thuế cho nhân dân lao động.

C.

Vạch trần chính sách bóc lột của chính quyền.

D.

Bênh vực quyền lợi cho nhân dân lao động

A.

Ngày 25 - 2 - 1944.

B.

Ngày 22 - 12 - 1944.

C.

Ngày 7 - 5 - 1944.

D.

Ngày 10 - 8 - 1944.

A.

Các giai đoạn và nhiệm vụ của cách mạng

B.

Lực lượng và lãnh đạo cách mạng

C.

Nhiệm vụ và lãnh đạo cách mạng.

D.

Nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.

A.

Đánh đổ đế quốc và tay sai

B.

Đánh để đế quốc, giải phóng dân tộc.

C.

Tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của giai cấp địa chủ; chỉ chủ trương tịch thu ruộng đất của đế quốc và tay sai. 

D.

Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

A.

Cà Mau và Đồng Nai Thượng

B.

Đồng Nai Thượng và Hà Tiên

C.

Đồng Nai Thượng và Bến Tre.

D.

Hà Tiên và Long An.

A.

Tổng bộ Việt Minh.

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C.

ủy ban Khỏi nghĩa toàn quốc.

D.

Chủ tịch ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ