Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 4

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ở tỉnh Cao Bằng.

B.

Ở tỉnh Lạng Sơn.

C.

Ở tỉnh Thái Nguyên

D.

Ở tỉnh Tuyên Quang

A.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Thực dân Pháp hơn 80 năm… dân tộc đó phải được tự do,dân tộc đó phải được độc lập

B.

Nước Việt Nam có quyền tự do, độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập

C.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy

D.

Tất cả các nội dung trên

A.

Công nhân, nông dân

B.

Tư sản, tiểu tư sản, nông dân

C.

Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp

D.

Liên minh tư sản và địa chủ

A.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945)

B.

Chỉ thị ‘Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15/8/1945)

D.

Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào

A.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

B.

Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

C.

Hội Phản đế Đồng minh

D.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

A.

Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước

B.

Tổng khởi nghĩa dành chính quyền ở Sài Gòn

C.

Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị

D.

Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội

A.

Do thời cơ khách quan thuận lợi

B.

Do thời cơ chủ quan thuận lợi

C.

Do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo

D.

Do nhân dân ta vùng lên đấu tranh đồng loạt ở khắp các địa phương

A.

Hoàng Sâm

B.

Trường Chinh

C.

Võ Nguyên Giáp

D.

Võ Văn Kiệt

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ