Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

B.

Cổ vũ tinh thần cho nhân dân ta.

C.

Cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

D.

Tạo thời cơ cho nhân dân ta.

A.

Khởi nghĩa Ba Tơ (13/3/1945)

B.

Khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945)

C.

Khởi nghĩa ở Huế (23/8/1945)

D.

Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25/8/1945)

A.

Từ ngày 15 - 8 - 1945.

B.

Từ ngày 19 - 8 - 1945.

C.

Từ ngày 17 - 8 - 1945.

D.

Từ ngày 18 - 8 - 1945.

A.

nông sản.

B.

hàng công nghiệp tiêu dùng.

C.

máy móc và hàng công nghiệp tiêu dùng

D.

máy móc.

A.

Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp

B.

Ngày 12/3/1945, thông qua chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Nhật đảo chính Pháp

D.

Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

A.

Hoàn cảnh Việt Nam.

B.

Lí luận Mác — Lênin.

C.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

D.

Tình hình thế giới và hoàn cảnh Việt Nam.

A.

Ngày 14 - 8 - 1945.

B.

Ngày 15 - 8 - 1945.

C.

Ngày 16 - 8 - 1945.

D.

Ngày 13 - 8 - 1945.

A.

Từ 4 đến 5 tháng

B.

Từ 5 đến 6 tháng

C.

Một năm

D.

Hai năm

A.

Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B.

Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

C.

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

D.

Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời“phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

A.

nông dân, công nhân và binh lính.

B.

các tầng lớp nhân dân và binh lính.

C.

binh lính người Việt trong quần đội Pháp.

D.

nông dân và binh lính

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ