Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 5

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Cuộc đảo chính Nhật – Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện

B.

“Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật

D.

Tất cả đều đúng

A.

chống đế quốc và phong kiến.

B.

chông phát xít và chiến tranh.

C.

chống chế độ phản động thuộc địa.

D.

đòi tự do, dân sinh, dân chủ.

A.

Các giai đoạn và lãnh đạo cách mạng.

B.

Các giai đoạn và lực lượng cách mạng.

C.

Nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.

D.

Lãnh đạo và lực lượng cách mạng.

A.

Ở nhà lao Ba Tơ.

B.

Ở nhà tù Nghĩa Lộ.

C.

Ở nhà tù Hỏa Lò.

D.

Ở nhà tù Sơn La.

A.

Trồng chè.

B.

Trồng lúa.

C.

Trồng cao su.

D.

Trồng cà phê.

A.

Sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản

B.

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi

C.

Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt

D.

Chính phủ của Mặt trận nhân dân Pháp đã lên cầm quyền ở Pháp

A.

Của ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

B.

Của Hồ Chí Minh.

C.

Của Tổng bộ Việt Minh.

D.

Của ủy ban khởi nghĩa toàn quốc

A.

thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

B.

đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến.

C.

giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

D.

tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

A.

Giai cấp công nhân.

B.

Tầng lớp tư sản dân tộc.

C.

Giai cấp nông dân.

D.

Tầng lớp tiểu tư sản, trí thức.

A.

phát xít Nhật.

B.

Bảo đại, Trần Trọng Kim.

C.

phát xít Nhật và Trần Trọng Kim.

D.

phát xít Nhật và thực dân Pháp.

A.

Cổ vũ tinh thần cho nhân dân ta.

B.

Củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

C.

Tạo điều kiện cho Tổng khởi nghĩa

D.

Tạo thời cơ khách quan cho nhân dân ta Tổng khởi nghĩa.

A.

Chuẩn bị “Đông Dương Đại hội”.

B.

Đòi tự do, dân sinh, dân chủ.

C.

Đòi tự do, dân chủ.

D.

Thảo ra các bản “dần nguyện”.

A.

20 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân

B.

16 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân

C.

18 cuộc đấu tranh của công nhân, 30 cuộc đấu tranh của nông dân

D.

20 cuộc đấu tranh của công nhân, 43 cuộc đấu tranh của nông dân

A.

Nhật tấn công Lạng Sơn

B.

Pháp đánh Nhật

C.

Nam Kì khởi nghĩa

D.

Nhật đảo chính Pháp

A.

“Tiếng dân”, “Tin tức”, “Thời mới”

B.

“Giải phóng”, “Cờ giải phóng”, “chặt siềng”, “cứu quốc”, “Việt Nam độc lập”, “kèn gọi lính”

C.

“Tin tức”, “Thời mới”, “Nhành lúa”

D.

Câu a và c đúng

A.

Ban chấp hành Trung ương Đảng.

B.

Xứ ủy Nam Kì.

C.

Đảng bộ cấp tỉnh

D.

Sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

A.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

B.

Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân

C.

Cách mạng vô sản

D.

Cách mạng cung đình

A.

Lạng Sơn.

B.

Hải Phòng

C.

Đồ Sơn.

D.

Thái Nguyên.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ